نشانی: بندرعباس ، گلشهر شمالی، تقاطع خیابان اتوبوسرانی و بلوار امام خمینی

ساختمان تارا، طبقه دوم، دفتر مرکزی تارا تلفکس: ٣٣۶٨١٢٩٢ - ٠٧۶   -   ٣٣۶٧٧١٩٠-٠٧۶