میزان تحصیلات:
ایمیل:
نام و نام خانوادگی:
فکس:
همراه:
تلفن ثابت:
نشانی محل سکونت:
ارتفاع فروشگاه:
ابعاد فروشگاه:
مساحت فروشگاه:
نوع پوشش دیوار ها:
نوع پوشش سقف:
نوع پوشش کف:
تعداد خطوط برقرار تلفن:
نوع مالکیت: آیا فروشگاه دارای جواز کسب میباشد:
انشعاب آب:
انشعاب گاز: انشعاب برق:
آدرس فروشگاه:
مشاغلی که در طی 10 سال گذشته در فروشگاه برقرار بوده اند:
مشاغل فروشگاه‌های همجوار (از هر طرف 5 فروشگاه):
تصویر فروشگاه را ضمیمه کنید