فعالیت‌ها

فروشگاه زنجیره ای تارا گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS دریافت کرد

۱۳۹۵/۰۶/۲۲      ۶۲۶۰۸ بازدید

فروشگاه زنجیره ای تارا به عنوان اولین فروشگاه زنجیره ای در کشور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS 

ISO ١٠٠٠٢:١٠١۴

ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨

OHSAS١٨٠٠١:٢٠٠٧

ISO ١۴٠٠١:٢٠٠۴

 دریافت کرد